Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

ramoneska
ramoneska
7490 a1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaBetterDays BetterDays
ramoneska

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaBetterDays BetterDays
ramoneska

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viaBetterDays BetterDays
ramoneska
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaBetterDays BetterDays
ramoneska
7783 1fbf 500
ramoneska
ramoneska
ramoneska
3998 8a8b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
3999 f0d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoll oll
ramoneska
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaoll oll
ramoneska
3164 e83f 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
ramoneska
2954 2ac1
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaoll oll
ramoneska
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxalchemic xalchemic
ramoneska
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxalchemic xalchemic
ramoneska
8253 b85c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamyu myu

February 12 2019

ramoneska
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6193 b205 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl