Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

ramoneska
7784 4e93 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
3221 7dbf
Reposted fromsavatage savatage viamarlylee marlylee
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viamarlylee marlylee
ramoneska
ramoneska
Twoje oczy mi się śnią
Nasz na wzgórzu jasny dom
— Jewsienia "Poplątana"
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viamarlylee marlylee

December 05 2017

ramoneska
6404 7f71
ramoneska
ramoneska
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viaoxygenium oxygenium
ramoneska
ramoneska
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
ramoneska
ramoneska
Reposted fromgarstki garstki viaoxygenium oxygenium
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viaoxygenium oxygenium
ramoneska
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn
ramoneska
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSkydelan Skydelan
ramoneska
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaSkydelan Skydelan
ramoneska
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaSkydelan Skydelan
ramoneska
3995 e0ef
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
ramoneska
3977 b190
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
ramoneska
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl