Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

ramoneska
ramoneska
1473 9789
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamigotka migotka
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viathatwasntadream thatwasntadream
ramoneska
3840 d802
Reposted fromonlywhite onlywhite viaa-antimatter a-antimatter
4111 d67b 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viavertheer vertheer
ramoneska
5512 a017
Reposted fromrol rol viavertheer vertheer
ramoneska
ramoneska
Reposted fromibalpangi ibalpangi viavertheer vertheer
ramoneska
1085 df71 500
Reposted fromrealytruth realytruth viavertheer vertheer
ramoneska
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
ramoneska
9234 0b35
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
ramoneska
interstellar | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaohwowlovely ohwowlovely
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatwice twice
ramoneska
ramoneska
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viavertheer vertheer
ramoneska
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viavertheer vertheer
ramoneska
1474 0e1d
ramoneska
0457 790d
Reposted fromfuckblack fuckblack viamigotka migotka
ramoneska
4338 c7c3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamigotka migotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl