Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

ramoneska
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ramoneska
0055 b020 500
ramoneska
6365 a484 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
4960 ec40 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
ramoneska
ramoneska
ramoneska
6906 166a
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viasarazation sarazation
ramoneska
7085 f03d 500
Reposted frommiststueck miststueck vianoisetales noisetales
ramoneska
ramoneska

ADAM ZAGAJEWSKI

Spróbuj opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o długich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarastały
opuszczone domostwa wygnanych.
Musisz opiewać okaleczony świat.
Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty;
jeden z nich miał przed sobą długą podróż,
na inny czekała tylko słona nicość.
Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd,
słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali.
Powinieneś opiewać okaleczony świat.
Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem
w białym pokoju i firanka poruszyła się.
Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku
a liście wirowały nad bliznami ziemi.
Opiewaj okaleczony świat
i szare piórko, zgubione przez drozda,
i delikatne światło, które błądzi i znika
i powraca.

Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
ramoneska
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales

August 27 2019

0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple

August 26 2019

ramoneska
1033 ae4e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation
ramoneska
7861 5a21
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
7857 c1e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu viabylejaka bylejaka
ramoneska
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialaters laters
ramoneska
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl